امروز: چهارشنبه، 1 خرداد 1398

شماره حواله 292

محمود صفری 
ارسال از اابنار مرکزی هاشم تولایی 
و ارسال از انبار سپهبد حسین تولایی طبقه بندی مشتری: محمود صفری
تاریخ ایجاد حواله: 31 اردیبهشت 1398 دستورات و الحاقیه ها: 0 کارشناس فروش: sales

شماره حواله 251

فروشگاه پردیس
ارسال از انبار مرکزی هاشم تولایی طبقه بندی مشتری: ---
تاریخ ایجاد حواله: 28 اردیبهشت 1398 دستورات و الحاقیه ها: 1 کارشناس فروش: sales

شماره حواله 239

گلدار 
ارسال باربری از انبار هاشم تولایی طبقه بندی مشتری: ---
تاریخ ایجاد حواله: 25 اردیبهشت 1398 دستورات و الحاقیه ها: 2 کارشناس فروش: sales

شماره حواله 212

تولز گاردن 
ارسال از انبار سپهبد حسین تولایی 

طبقه بندی مشتری: ---
تاریخ ایجاد حواله: 22 اردیبهشت 1398 دستورات و الحاقیه ها: 2 کارشناس فروش: sales