امروز: چهارشنبه، 29 آبان 1398

شماره حواله 2065

انتقال از انبار 
ارسال از انبار مرکزی هاشم تولایی به انبار سپهبد حسین تولایی 
طبقه بندی مشتری: ---
تاریخ ایجاد حواله: 01 مرداد 1398 دستورات و الحاقیه ها: 1 کارشناس فروش: sales

شماره حواله 643

نقدی  یدکی 
ارسال از نبار سپهبد حسین تولایی طبقه بندی مشتری: ---
تاریخ ایجاد حواله: 20 تیر 1398 دستورات و الحاقیه ها: 1 کارشناس فروش: sales